Artikel 1. Definities

1.2 Klant: De wederpartij van Exclusive Dog Fashion, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer producten.

1.3 Producten: Alle door Exclusive Dog Fashion aangeboden goederen.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Exclusive Dog Fashion om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Exclusive Dog Fashion en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Exclusive Dog Fashion op www.exclusivedogfashion.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Exclusive Dog Fashion, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Exclusive Dog Fashion van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Exclusive Dog Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Exclusive Dog Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Exclusive Dog Fashion. Exclusive Dog Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten.

4.4 Exclusive Dog Fashion kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

De betaling dient volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Exclusive Dog Fashion te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. (Uitgezonderd rembours bestellingen)

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Exclusive Dog Fashion toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Exclusive Dog Fashion.

Artikel 6. Levering

6.1 Exclusive Dog Fashion streeft ernaar om bestellingen (brievenbuspost) binnen twee (2) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Pakketpost wordt in de regel binnen 2 werkdagen verzonden.
In beide gevallen geldt dat Exclusive Dog Fashion hiertoe echter niet verplicht is.

6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Exclusive Dog Fashion kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Exclusive Dog Fashion zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Exclusive Dog Fashion verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Retourneren, omruilen van producten

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de producten. Mocht een product desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild, worden.
Voor het retourneren en/of omruilen (hierna: retouren) gelden onderstaande Voorwaarden:

*zie pagina \"ruilen / retourneren\" op de website*

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien Exclusive Dog Fashion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Exclusive Dog Fashion, dan wel tussen Exclusive Dog Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Exclusive Dog Fashion, is Exclusive Dog Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Exclusive Dog Fashion.

10.2 Exclusive Dog Fashion is nooit aansprakelijk voor verlies, beschadigingen en/of defecten van de verzonden producten tijdens het vervoer binnen en/of buiten Nederland. Indien gewenst kunnen producten met een verhoogde aansprakelijkheid of verzekering worden verstuurd zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder. De kosten hiervoor zijn volledig voor rekening van de klant.

10.3 Exclusive Dog Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Exclusive Dog Fashion is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte, onjuiste- en/of onvolledige, gegevens.

10.4 Exclusive Dog Fashion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Exclusive Dog Fashion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Exclusive Dog Fashion toegerekend kunnen worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6 Exclusive Dog Fashion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.7 Indien Exclusive Dog Fashion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Exclusive Dog Fashion beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.8 De aansprakelijkheid van Exclusive Dog Fashion is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Exclusive Dog Fashion of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10.10 Aan, de door Exclusive Dog Fashion, gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Exclusive Dog Fashion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Exclusive Dog Fashion toerekenbaar is.

11.2 Indien Exclusive Dog Fashion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Exclusive Dog Fashion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Exclusive Dog Fashion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Exclusive Dog Fashion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Exclusive Dog Fashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Exclusive Dog Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;

b. zullen Exclusive Dog Fashion en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Algemene voorwaarden versie: 2.0(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Exclusive Dog Fashion - Hondenboetiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel